MASCARA TẠO KIỂU VÀ LÀM DÀI MI

09a-mascara-p.jpg
Màu mắt

Sự cải tiến của mascara tạo kiểu và làm dài mi đó là sử dụng hỗn hợp các sợi ngắn, sợi dài để tạo ra hàng mi dài, bóng đẹp

Ý kiến về sản phẩm